mfc sausagesoiree alexis kline maiko milf japan shity tube xxxvideohd.net www tiava com petite teen dakota skye facial in public alexis frulling fuck the police hanna montada pablo ferrari ara sexxx18 suport wolf by purchasing hotmoza.tv liebelib.mobi jessedanger mfc www xxx sks com ava devine alan stafford in my friends hot mom

СТАТУТ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ»

(нова редакція)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Харківська обласна спілка «Молодіжні Ініціативи», далі за текстом Статуту – Спілка, є місцевим, добровільним, неприбутковим, незалежним громадським об'єднанням на основі спільності інтересів своїх членів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, яка здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», інших нормативно-правових актів України та основі цього Статуту.

1.2. Спілка створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Спілки,  прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Спілка вільна у виборі напрямів діяльності, необхідних для досягнення статутних завдань у межах визначених чинним законодавством України.

1.4. Спілка набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, що здійснюється в визначеному чинним законодавством України та може укладати від свого імені угоди з державними, громадськими та іншими організаціями, підприємствами, установами, а також з приватними особами, як на території України так і за її межами з питань що входить до предмету його статутної діяльності.

1.5. Спілка має круглу печатку, кутовий штамп, власну символіку, бланки, та іншу атрибутику, затверджену Правлінням Спілки та зареєстровану у встановленому порядку, а також поточні рахунки у установах банків. 

1.6. Спілка не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності з метою розподілу його серед засновників (членів, учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Юридична адреса Спілки: 61057, м. Харків, вул. Скрипника 14а 

1.8. Назва Спілки: 

українською мовою: Харківська обласна спілка “Молодіжні Ініціативи”;

російською мовою: Харьковский областной союз «Молодёжные Инициативы»;

англійською мовою: Youth Non-Governmental Organization “Youth Initiatives”

1.9. Цей Статут є основним документом, що регулює діяльність Спілки, він затверджується на Загальних Зборах Спілки та підлягає державній реєстрації.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 

2.1. Метою діяльності Спілки є захист та задоволення соціальних, економічних, наукових, освітніх, національно-культурних, політичних та інших інтересів молоді, сприяння підвищенню ролі молоді в громадському житті області, а також сприяння самореалізації та розвитку молоді.

2.2. Напрями діяльності Спілки є:

• вивчення становища молоді Харківщини, сприяння створенню необхідних умов для зміцнення гарантій щодо здійснення прав та свобод молодих громадян України;

• сприяння державним органам у виробленні ефективної державної молодіжної політики, участь у створенні концепції молодіжної політики;

• сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України;

• сприяння залученню молоді до активної участі в економічному розвитку України;

• допомога молодим людям  у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив;

• створення умов для підвищення і реалізації творчої, професійної та громадської активності молодих вчених і спеціалістів через сприяння реалізації нових науково-технічних проектів, оволодіння досягненнями та прогресивними традиціями світового науково-технічного співтовариства, захист їх прав та інтересів, розвиток співробітництва і координація діяльності молодих вчених і спеціалістів;

• об’єднання зусиль молоді, громадських об’єднань, державних організацій по здійсненню програм з створення робочих місць для молоді, розвитку молодіжного туризму, встановленню зав’язків із молодіжними організаціями;

• пропаганда здорового способу життя, сприяння охороні здоров’я молоді, формування у неї глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку:

• сприяння розвитку молодіжного підприємництва, забезпечення зайнятості молоді з урахуванням економічних інтересів;

• організація дозвілля молоді, створення умов для оволодіння духовними та культурними цінностями,

• активна співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги у проведенні та втіленні реформ, підвищення якості соціальних послуг, сприяння підвищенню кваліфікації осіб, які перебувають на публічній службі чи виконують функції держави/місцевого самоврядування за спеціальними повноваженнями;

• розвиток українського інформаційного простору, сприяння громадянам у доступі до публічної та суспільно значимої інформації;

• участь у формуванні громадської думки в будь-який спосіб, не заборонений законом;

• сприяння розвитку інформаційного суспільства та ІТ-індустрії, а також впровадженню електронного врядування («Електронного уряду»);

• посилення співпраці між бізнесом, владою та громадськістю;

• сприяння розвитку системи надання якісних адміністративних послуг;

• сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та встановлення партнерських зв'язків з міжнародними організаціями – донорами;

• сприяння адаптації та ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції;

• сприяння розвитку громадянського суспільства, реформування місцевого самоврядування та державного управління;

• розвиток державно-приватного партнерства;

• розвиток сільських громад та територій,  тому числі об’єднаних територіальних громад;

• забезпечення та посилення гендерної рівності;

• поліпшення навколишнього середовища та підвищення екологічної свідомості, екологічно сприятливий розвиток;

• сприяння підвищенню енергозбереження та енергоефективності;

• реформування сфери житлово-комунального господарства;

• правозахисна діяльність;

• публічне адміністрування та управління проектами;

• вирішення інших завдань, які відповідають діяльності Спілки.

 2.3. Реалізація мети та напрямів Спілки здійснюється шляхом:

• організації та проведення заходів (форумів, круглих столів, зборів, конференцій, виставок, семінарів, тренінгів, майстер-класів, лекцій, дебатів, обговорень, дискусій, слухань, зустрічей, таборів тощо) суспільно-корисного змісту;

• проведення досліджень, зокрема, соціологічного характеру, та вивчення громадської думки населення;

• надання необхідних консультацій із суспільних, зокрема, економічних, соціальних та інших питань;

• розповсюдження інформації про свою діяльність шляхами та засобами, не забороненими законом, пропагувати свою мету (цілі);

• створення та реалізація власних проектів;

• співпраці з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями заради досягнення мети Спілки;

• представлення своїх інтересів у державних, комунальних і громадських установах, органах, організаціях та підприємствах, судах, міжнародних судових органах, тощо як в Україні так і за її межами з метою забезпечення та захисту економічних, суспільних, соціальних та інших прав та інтересів Спілки;

• участі у місцевих, державних та міжнародних проектах та програмах;

• здійснення іншої діяльності, не забороненої законом.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СПІЛКИ. ПРАВА СПІЛКИ

3.1. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Спілка має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків. 

3.2. Спілка користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, Спілка має право створювати інші юридичні особи, створювати відокремлені підрозділи та виділяти їх на окремий баланс з наступним включенням їх показників до своєї фінансової звітності.

3.3. Спілка є недержавною, неприбутковою, непідприємницькою громадською організацією. 

3.4. Спілка відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке згідно законодавства може бути звернене стягнення. 

3.5. Члени (учасники) Спілка не відповідають за зобов’язаннями Спілки, Спілка не відповідає за зобов’язаннями його  членів (учасників).

3.6. Для здійснення своєї мети (цілей) Спілка має право:

• вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

• звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

• одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

• брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя, а також проводити громадську експертизу рішень (у тому числі їх проектів);

• проводити мирні зібрання, інші заходи: змагання, турніри, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації тощо із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного права, фізичних осіб-підприємців, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі міжнародних;

• бути учасником цивільно-правових та господарських відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

• засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, інші інформаційні ресурси, здійснювати навчальну та видавничу діяльність;

• брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства;

• брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськістю та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

• на добровільних засадах засновувати спілки, організації тощо, в тому числі міжнародні, вступати в спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу,  втому числі з іноземними партнерами;

• самостійно визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку; 

• представляти свої інтереси у державних, комунальних і громадських установах, органах, організаціях та підприємствах, судах, міжнародних судових органах, тощо як в Україні так і за її межами з метою забезпечення та захисту економічних, суспільних, соціальних та інших прав та інтересів Спілки;

• інформаційно, організаційно та матеріально підтримувати інших осіб та інститути громадянського суспільства, які не мають статусу юридичної особи, діяльність яких відповідає меті (цілям) та напрямкам діяльності Спілки;

• отримувати допомогу у вигляді коштів та майна, вирішувати питання щодо їх використання;

• підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності організації, що не суперечить міжнародним зобов’язанням України;

• представляти свої інтереси та інтереси своїх членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях;

• здійснювати будь-яку іншу незаборонену законом діяльність, що необхідна для виконання статутних завдань і не має на меті отримання прибутку.

 

4. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Членство у Спілці може бути тільки індивідуальним.

4.2. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що переважно проживають на території України, які досягли 18-річного віку, визнають Статут Спілки, беруть участь у досягненні мети і виконанні завдань Спілки, сплачують членські внески (якщо такі встановлені Правлінням Спілки) та виконують інші обов`язки члена Спілки. 

4.3. Прийом індивідуальних членів Спілки та їх вихід здійснюється відповідно до поданих ними письмових заяв Правлінню Спілки.

4.4. Члени Спілки мають право:

• брати участь у всіх заходах і ініціативах, в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності Спілки; 

• вносити пропозиції по удосконаленню діяльності Спілки, внесенню змін і доповнень до Статуту, висувати представників, обирати і бути обраними до складу керівних органів Спілки, вносити пропозиції по порядку денному Загальних зборів;

• в пріоритетному порядку користуватися інформацією, яка знаходиться в розпорядженні Спілки, а також будь-яким видом допомоги, яку він надає;

• представляти інтереси за дорученням Правління Спілки на конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

• звертатися до керівних органів Спілки із заявами, проектами, пропозиціями по всім аспектам діяльності Спілки, одержувати висновки щодо внесених проектів, програм, пропозицій та з інших піднятих питань;

• залучати до роботи у Спілці зацікавлених осіб.

4.5. Члени Спілки зобов'язані:

• дотримуватися положень Статуту Спілки, виконувати рішення керівних органів Спілки,  прийняті відповідно до їхньої компетенції;

• сприяти укріпленню авторитету Спілки, активно брати участь в його діяльності;

• вчасно сплачувати вступні і членські внески, розмір і порядок яких визначається Загальними зборами членів Спілки;

• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Спілки.

4.6. Припинення членства у Спілці відбувається на підставі:

1) добровільного виходу члена Спілки;

2) виключення члена зі Спілки у разі вчинення дій, які перешкоджають або суперечать статутній діяльності Спілки, як:

- неодноразового порушення вимог Статуту;

- вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Спілки;

- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Спілки;

- неучасті в діяльності Спілки протягом 12 попередніх місяців;

- за ініціативою  членів Спілки на підставі їх письмової заяви;

- у випадку невиконання ними рішень органів управління Спілки.

4.7. Рішення  про примусове виключення члена Спілки приймається Правлінням Спілки, якщо за нього проголосували не менше 2/3 його членів.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до правочинів та або договорів, які виникли до моменту припинення членства учасника у організації.

Припинення членства має наслідком автоматичне припинення перебування особи на посаді у керівних органах Спілки. Це положення не поширюється на Голову Правління та його заступників. Їх членство припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Правління чи його заступників (відповідно).

4.8. У випадку виходу із складу членів Спілки внески і добровільні пожертвування не повертаються.

 

5. ОРГАНИ СПІЛКИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Вищим керівним органом управління Спілки є Загальні збори членів Спілки (далі - Загальні збори). Чергові Загальні збори скликаються за рішенням Правління Спілки не рідше одного разу на 5 років. Про дату проведення, місце проведення та порядок денний чергових (позачергових) Загальних зборів члени Спілки сповіщають не пізніше 15 днів до дати їх проведення будь-яким способом (письмово, усно, факсимільним зв’язком, поштовим відправленням та інше) з забезпеченням можливості своєчасного отримання відповідної інформації членом Спілки.

Загальні збори скликаються з ініціативи Голови Правління, Правління, Ревізора або за вимогою не менше 1/3 членів Спілки.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 членів Спілки. 

Члени Спілки беруть участь у Загальних зборах особисто або призначають свого представника. Доручення на представлення інтересів може бути посвідчене Головою Правління Спілки або нотаріально.

До компетенції Загальних зборів відноситься:

• визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження його планів та звітів про їх виконання; 

• затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін;

• обрання та звільнення Голови Правління, заступника Голови Правління, членів Правління, Ревізора;

• заслуховування  та затвердження звітів про діяльність Правління та Ревізора;

• проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Спілки;

• затвердження проекту кошторису витрат Спілки на наступний рік;

• прийняття рішення про реорганізацію або припинення Спілки (саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії. 

Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Спілки.

Хід Загальних зборів та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписує Голова Правління Спілки.

Рішення Загальних зборів з питань реорганізації і саморозпуску Спілки, внесення змін до Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 3/4 від кількості голосів членів Спілки, які беруть участь у Загальних зборах, решта рішень приймаються простою більшістю голосів. 

Допускається прийняття рішення Загальних зборів методом опитування членів Спілки. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається усім членам Головою Правління, а вони повинні у письмовій формі (за допомогою електронної пошти) проголосувати «за» або «проти» відповідного рішення. Рішення вважається прийнятим в момент отримання повідомлення від останнього члена Спілки. З метою належної організації діловодства рішення оформлюється у вигляді протоколу, який датується днем набрання чинності цим рішенням та підписується Головою Правління протягом 10 робочих днів з дня завершення голосування. Члени Спілки інформуються Головою Правління про наслідки голосування протягом 10 робочих днів від дати оформлення протоколу.

Допускається проведення Загальних зборів у режимі реального часу за допомогою з використанням технічних засобів зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) сучасних засобів Інтернет комунікації типу Скайп (Skype), Вайбер (Viber) тощо. В цьому разі рішення має бути оформлене та підписане Головою Правління протягом наступних 10 робочих днів з дати проведення Загальних зборів у формі протоколу.

5.2. Виконавчим органом Спілки, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами і обирається терміном на 5 років. Повноваження обраного складу Правління починаються з моменту оголошення результатів голосування по його виборам і закінчуються з моменту оголошення результатів голосування по виборам наступного  складу Правління.

Правління приймає свої рішення на засіданнях. Засідання Правління скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний члени Правління сповіщаються не пізніше ніж за один тиждень будь-яким зручним способом.

Засідання Правління скликаються з ініціативи Голови Правління або 1/3 Правління.

Кожен член Правління має один голос і приймає участь у засіданні особисто. 

Засідання Правління правомочні при присутності на них не менше двох третин  обраного складу Правління. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Правління. У випадку рівності голосів, вирішальним є голос Голови Правління.

Питання, віднесені до повноважень Правління, можуть вирішуватися шляхом проведення опитування з використанням технічних засобів зв’язку (телефон, факс, електронна пошта). У цьому випадку члени Правління зобов’язані письмово повідомити про результати свого голосування або відмову від голосування у термін, що не перевищує одного дня з дати надсилання питання.

Правління Спілки має наступні повноваження:

• розробляє програмні напрямки діяльності Спілки і представляє їх на затвердження Загальних зборів Спілки;

• готує та проводить Загальні збори Спілки, організовує виконання їх рішень;

• обирає зі свого складу Голову Правління та його заступників;

• затверджує штатний розклад апарату Спілки, з урахування щорічного кошторису;

• визначає умови оплати  праці працівників апарату;

• затверджує розмір вступних та членських внесків;

• приймає рішення про створення Спілки госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

• створює для виконання статутних завдань Спілки необхідні функціональні структури (комісії, секції, тощо) як постійні, так і тимчасові, затверджує положення про ці структури;

• приймає рішення щодо прийом до членів Спілки, вирішує питання про виключення осіб зі складу членів;

• реалізує програми Спілки; 

• розглядає інші питання, що виносяться на обговорення з ініціативи членів Правління.

Роботою Правління керує Голова Правління, який є вищою посадовою особою Спілки.

Голова Правління:

• організовує роботу Правління, розподіляє обов'язки між усіма членами Правління;

• без доручення представляє Спілку в його відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами державної та місцевої влади, фізичними особами;

• відкриває рахунки в установах банків, розпоряджається коштами на них;

• призначає та звільняє працівників апарату;

• від імені Спілки підписує угоди, договори, інші юридичні акти;

• підписує довіреності, видає накази, обов’язкові для виконання всіма працівниками апарату Спілки;

• організовує ведення бухгалтерського, статистичного та  ін. обліку та звітності;

• головує на засіданнях Правління;

• підписує звіти, листи й інші ділові документи;

• має виключне право вносити подання на обрання заступника (заступників) Голови Правління Спілки;

• може передавати частину власних повноважень своїм заступникам;

• здійснює інші функції, визначені чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів і Правління Спілки.

У разі відсутності Голови Правління Спілки або неможливості виконання ним своїх обов’язків, його обов’язки виконує його заступник, який обирається зі складу Правління Спілки за поданням Голови Правління, та діє на підставі цього Статуту в межах компетенції Голови Правління Спілки.

5.3. Для забезпечення фінансово-господарської та організаційної діяльності Спілки може бути створений апарат Спілки, що підзвітний Голові Правління Спілки.

5.4. З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю Спілки, в т.ч. перевірки використання коштів Спілки, на підставі рішення Загальних зборів Спілки може обиратися одноособовий контрольний орган – Ревізор строком на 5 років.

Для виконання своїх обов’язків Ревізор може залучати аудитора на договірних засадах. 

Перевірки проводяться Ревізором за власною ініціативою, на вимогу Загальних зборів. Ревізор подає Загальним зборам Спілки звіт по результатам перевірки. На вимогу Правління при необхідності може бути проведена позачергова перевірка, результати якої подаються безпосередньо Правлінню Спілки.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб Спілки надання всіх необхідних документів і особистих пояснень.

5.5. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Спілки.

 

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ 

6.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів Спілки.

6.2. Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами і утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Спілки.

6.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

6.4. Відокремлені підрозділи:

- беруть безпосередню участь у реалізації мети Спілки, рішень Загальних зборів Спілки, Правління Спілки;

- беруть участь у виробленні та реалізації політики Спілки;

- висувають і обирають делегатів на Загальних зборів Спілки, пропонують своїх активістів до складу керівних органів Спілки.

6.5. Закриття відокремленого підрозділу здійснюється за рішенням Загальних зборів Спілки.

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ

7.1. Спілки для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане йому його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Спілка може мати у власності будинки, споруди, транспортні засоби, земельні ділянки, обладнання, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення власної статутної діяльності.

7.3. Джерелами надходження та формування коштів Спілки є:

- вступні та членські внески членів Спілки;

- -благодійні внески (безповоротна фінансова допомога) організацій, підприємств, установ, інших суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування і фізичних осіб;

- надходження з державного бюджету;

- надходження коштів від господарської діяльності госпрозрахункових установ та підприємств, створених Спілкою відповідно до діючого законодавства;

- надходження від благодійних фондів;

- інші незаборонені законом джерела.

7.4. З метою виконання статутних завдань Спілка здійснює господарчу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, створює підприємства в порядку, встановленому законодавством.

7.5. Кошти та інше майно Спілка у разі її у разі припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), не може розподілятися між його членами і передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.6. Спілка відповідає за власними зобов’язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

7.7. Доходи (прибутки) Спілка використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей та завдань) та напрямків діяльності, що передбачені цим Статутом.

7.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів (засновників) Спілки, його працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших з ними пов’язаних осіб.

 

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути оскаржені членом (членами) Спілки.

8.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Спілки, який скаржиться, а також Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

8.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - подається до Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

8.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Спілки скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Спілки, внаслідок яких:

8.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Спілки (групи членів Спілки).

8.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Спілки його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

8.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Спілки або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 9.1. Спілка у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна діяльність Спілки здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. Спілка:

9.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

9.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

9.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України. 

 

10. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до Статуту Спілки вносяться шляхом викладення його у новій редакції за рішенням Загальних зборів не менше 3/4 голосів присутніх членів.

10.2. Статут у новій редакції викладається письмово та підписується Головою Правління Спілка або іншою особою, уповноваженою на це Загальними зборами.

10.3. Зміни до Статуту реєструються у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженим органом.

 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

11.1. Припинення діяльності Спілки може бути здійснене шляхом його реорганізації або саморозпуску.

11.2. Діяльність Спілки може бути припинена за рішенням Загальних зборів Спілки, якщо за це рішення проголосувало ¾ голосів його членів, або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

11.3. При реорганізації (злитті, приєднанні, перетворенні, поділі) до правонаступників переходить вся сукупність прав та обов’язків Спілки.

11.4. Загальні збори Спілки при прийнятті рішення про його саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають Голові Правління здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після його ліквідації.

11.5. З моменту призначення комісії до неї переходять всі повноваження щодо управління Спілкою. Комісія вживає усіх можливих заходів для виявлення кредиторів. Порядок діяльності комісії визначається чинним законодавством України.

11.6. Кошти та майно Спілки в т.ч. після її ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами, а передаються одній або декільком громадським об’єднанням, або зарахування до доходу бюджету.

11.7. Після прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності Спілки припиняється діяльність усіх його місцевих осередків.

October 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 Nate Solder Womens Jersey